Termes i condicions

1- Condicions generals de compra i la seva acceptació

Les presents condicions generals de compra (d’ara endavant, les “Condicions Generals de Compra”) regulen l’adquisició, a través del lloc web www.tecnical.cat per part dels clients de Tecnical Manresa S.A. dels productes ofertats a través de la web.
Aquestes Condicions Generals de Compra estan complementades per les Condicions Generals d’Accés i Ús de la web (d’ara endavant, les “Condicions Generals”) que el Client pot consultar a través de: Avís Legal del lloc web i que quedaran acceptades amb l’acceptació de les actuals Condicions Generals de Compra.
Les dades identificatives del responsable de la botiga són:

Tecnical Manresa S.A.

C/ Sallent, 46-48

08243 Manresa, Espanya

NIF. A-59095281

Per fer compres a la botiga serà necessari que el Client es registri o s’hagi registrat com a Usuari de la web i accepti les actuals Condicions Generals de Compra.
L’acceptació de les Condicions Generals de Compra significarà l’acceptació expressa, plena i sense reserves, de la totalitat de les Condicions Generals de Compra en la versió publicada per Tecnical Manresa S.A. en el moment de l’accés del Client a la botiga. En el cas que no estigués d’acord amb el contingut de les Condicions Generals de Compra, Vostè no haurà de fer compres a la botiga.

2- Naturalesa de la botiga

Com a Client, Vostè declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per a vincular-se per les actuals Condicions Generals de Compra al contractar amb Tecnical Manresa S.A. No obstant això, vostè accepta, de forma expressa i sense excepcions, que l’accés i la utilització de la botiga té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.
Tecnical Manresa S.A. es reserva el dret a modificar de forma unilateral, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració de la botiga, així com suspendre l’accés a la mateixa de manera temporal o definitiva.

3- Operativa de la botiga virtual


3.1- Registrar-se a la botiga

Si és la primera vegada que accedeix a la botiga i desitja fer compres, el Client haurà necessariament de complimentar el formulari de registre al que podrà accedir a través dels formularis pertinents. A partir d’aquest moment, esdevindrà Client de de la botiga. Els codis d’accés (usuari i contrasenya) tenen caràcter personal e intransferible, sent obligació del Client vetllar per la seva custòdia, bon ús i integritat. Així mateix, el Client és l’únic responsable de l’elecció, pèrdua, substracció o utilització no autoritzada de qualsevol contrasenya o codi identificatiu i de les conseqüències que d’això se’n poden derivar.

En qualsevol cas el Client podrà accedir a les seves dades, modificar-les a través de les opcions de Veure i Editar les dades del Compte que trobarà als apartats corresponents del lloc web www.tecnical.cat. Per eliminar les dades del compte, haurà de posar-se en contacte amb manresa@tecnical.cat per tal de procedir respectant el seu dret, així com la nostra obligació de mantenir les dades fiscals d’identificació de les vendes.

3.2- Assortit de productes i preus

Comanda mínima
No hi ha una comanda mínima.

www.tecnical.cat li garanteix el preu del dia en què es va fer la compra, amb independència del dia en qual es faci l’entrega, de manera que el Client pugui aprofitar totes les ofertes existents en el moment de realitzar les seves comandes, sense perjudici de què, en el moment de l’entrega, aquestes ofertes ja no estiguin vigents.
www.tecnical.cat es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, els preus dels productes, així com a suspendre o cancel.lar la seva venda de forma temporal o definitiva.

Impostos
Pastures de Castelltallat l’informa que tots els preus que es veuen a la botiga on-line inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) aplicable.

El sistema de compra se sotmet a la legislació vigent a Espanya, per tant totes les operacions de venda s’entendran realitzades en el domicili de Tecnical Manresa S.A.


3.3- Preparar les seves comandes i rebre-les

www.pastures.cat li garanteix l’existència de tots els productes que s’ofereixin a la botiga, tot i que, puntualment pugui no garantir la disponibilitat dels mateixos per tots els Clients i en els volums que requereixin en el moment de fer la Comanda.

3.4- Forma i dates de entrega

En el moment de l’entrega, el Client haurà de firmar el certificat d’entrega de la comanda conforme la comanda ha estat lliurada i acceptada.
Pastures de Castelltallat no assumirà responsabilitat alguna pel retrard en el lliurament o la pèrdua de les comandes quan aquests retards o pèrdues no siguin directament imputables a Pastures de Castelltallat o en casos de força major en els terminis i condicions previstes en les Condicions Generals de Compra.
Per la recollida de les seves comandes haurà de mostrar els comprovants de la comanda que li haurem enviat a la seva adreça de correu electrònic, als quals també tindrà accés des del lloc web www.pastures.cat. Com a caràcter general, no exclusiu, el número de comanda servirà per identificar la mateixa.

Despeses d’enviament
Els enviaments es faran habitualment a través de mitjans propis de repartiment, sempre amb la màxima qualitat i seguretat del servei.
La data d’entrega variarà segons el tipus de productes demanats, podent-se allargar fins a un màxim de 15 dies, donada la frescor dels productes i el fet que pastures.cat no treballa amb estocs.
Les despeses d’enviament, en cas d’aplicar-se’n, s’aplicaran al total de la factura i dependran de l’import total de la comanda.

No hi haurà despeses d’enviament si s’encarrega vostè de recollir el producte a la nostra botiga, o bé per comandes superiors a 40€ per ser lliurades a les àrees del Bages, Anoia i la Segarra.

Devolucions
Los articles que s’ofereixen a la botiga de www.pastures.cat ofereixen la màxima qualitat i la millor garantia pels nostres clients.
Per la naturalesa de productes d’alimentació i frescos, Pastures no pot acceptar devolucions.
Pastures de Castelltallat es compromet a canviar els productes defectuosos, prèvia comprovació que el producte és realment defectuós i el dany no és causa d’un mal ús, manipulació o funcionament per part del client. En el menor temps possible Pastures li substituirà el producte a ports debuts.


Tots aquests drets podran ésser exercits, sense prejudici d’allò establert a la llei 23/2003 de 10 de juliol, de garantia en la venda dels béns de consum.

3.5- Formes de pagament

– A través de targeta de crèdit (VISA o MasterCard)
Rebrà un e-mail de confirmació de la seva Comanda amb el número de transacció realitzada.

– A través de transferència bancària
Rebrà un e-mail de confirmació de la seva Comanda amb el número de compte on ha de fer la transferència bancària a nom de Pastures de Castelltallat
És molt important que indiqui el número de la Comanda, així com el seu nom i cognoms. No es considerarà efectiva la Comanda i no es procedirà al seu subministrament fins que constatem que s’ha fet l’ingrés.

Pastures de Castelltallat garanteix al Client la total seguretat en les seves transaccions, al disposar dels més actuals estàndars tecnològics a la data d’entrada en funcionament de la botiga, en quant a protocols i serveis de seguretat.


Li comuniquem que la informació de les seves comandes serà guardada. Vostè podrà veure els productes que va comprar en les seves últimes comandes.

3.6- Confidencialitat i seguretat

Pastures de Castelltallat manté una política de confidencialitat de les dades aportades pels seus Clients, comprometent-se a la protecció de les dades personals dels Clients de la botiga on line. La protecció de les dades s’extén a tot el que fa referència a la recollida i ús de la informació proporcionada a través de la web.
En aquest sentit, Pastures de Castelltallat li garanteix, en els terminis establerts a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), que tractarà confidencialment les seves dades personals, així com que el servidor en el que s’emmagatzemaran i tractaran aquestes dades té les mesures de seguretat necessàries per evitar l’accés a aquestes dades per part de terceres persones no autoritzades.

4- Confirmació documental de la contratació efectuada

Pastures de Castelltallat li enviarà, una vegada acceptades de forma expressa les presents Condicions Generals de Compra, justificació de la contractació efectuada, amb tots els seus terminis, via telemàtica a través de correu electrònic.

5- Força major

S’entén per força major, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu,
– qualsevol succés impossible de preveure, o que previst o previsible, fos inevitable,
– les errades en l’accés a les diverses pàgines Web,
– les errades en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica,
– els danys produïts per tercers o atacs al servidor del portal (virus) que afecten la qualitat dels serveis i que no siguin imputables ni a Pastures de Castelltallat ni a l’usuari,
– les errades en la transmissió, difusió, emmagatzematge o lliurament a tercers dels productes i dels continguts del portal,
– els problemes o errades en la recepció, obtenció o accés al lloc web per part d’aquests tercers,
– incendis,
– inundacions o terretrèmols,
– vagues o conflictes laborals o altres desordres socials que impedeixin el subministrament dels productes i, per tant, el compliment de les obligacions acceptades per Pastures de Castelltallat,
– l’escassedat o poca disponibilitat de combustible o energia elèctrica ,
– accidents,
– conflictes bèl·lics,
– embargaments comercials o de qualsevol tipus,
– bloqueig,
– disturbis, o
– qualsevol disposició governamental.

6- Llei aplicable i jurisdicció


Aquestes condicions generals de compra s’interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola.
Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència, accés, utilització o contingut de les Condicions Generals de Compra, tant el Client, com Pastures de Castelltallat, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Manresa.

7- Garantia:

7.1- La garantia atorgada pels fabricants dels articles i vàlida en els terminis que la legislació espanyola estableixi.
7.2- La garantia entra en vigor a partir de la data de compra que es detalla en la factura.
7.3- Queden excloses totes les despeses derivades del transport.
7.4- Els productes reemplaçats per Pastures en els termes de garantia són de la seva exclusiva propietat. Els serveis prestats en la garantia no allarguen en temps els efectes de la mateixa.
7.5- El període de garantia comença a partir de la data de la factura de Pastures de Castelltallat, no podent ser ampliat en cap cas per substitució d’una fracció o component del producte (si n’hi hagués) en una reparació o canvi.
7.7- La pèrdua o deteriorament durant el transport no es responsabilitat de Pastures de Castelltallat

8- Anul.lació de garanties:

8- Anul·lació de garanties:
8.1- L’ús incorrecte de la seva utilització, manipulació o manteniment per part del Client d’un producte.
8.2- No s’acceptarà cap material danyat, amb un embalatge insuficient, sense embalatge o amb mostres evidents d’una manipulació incorrecta.
8.3- Queden exclosos de tota garantia els defectes i deterioraments produïts per l’aigua o fets externs, accidents, principalment accidentes elèctrics, per desgast i per utilització indeguda.


L’acceptació d’aquestes condicions generals de compra per part del client és condició prèvia indispensable i obligatòria perquè es pugui beneficiar del servei de la botiga on-line.


El client declara, sota la seva responsabilitat, haver llegit íntegrament i acceptat les condicions generals de compra i les condicions generals d’accés i ús del la web.